Gud består av tre personer - Fadern, Sonen och den Heliga Anden, ändå är han En.
Namn på Gud och Jesus i Bibeln: Abrahams Gud Överstepräst Den Allsmäktige Alfa och Omega Forntida av dagar Upphovet till evig frälsning

Text: Carl Grinde Datum: 20 November 2013 
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad March 11 2019

 
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Johannes 1:14Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.
Johannes 14:15-17


Jag och Fadern äro ett.»
Johannes 10:30


Jesus namn i Bibeln -Yeshua", "Yahshua
http://www.yashanet.com/library/Yeshua_or_Yahshua.htm
http://www.jewsforjesus.org/answers/jesus/names
http://www.revelations.org.za/WhoisGod3.htm
http://www.jesus.org/is-jesus-god/names-of-jesus/yeshua
http://www.seedofabraham.net/jesusyeshua.html
http://www.seekgod.ca/htwhatsinaname.htm

Olika namn på Gud i bibleln: Elohim, Adonai, Jehovah/Yahweh etc
http://www.characterbuildingforfamilies.com/names.html
http://christianity.stackexchange.com/questions/695/what-are-
http://www.agapebiblestudy.com/documents/the%20many%20names%20of%20god.htm
https://bible.org/article/names-god
http://www.blueletterbible.org/study/misc/name_god.cfm
http://www.biblegateway.com/blog/2013/05/the-names-of-god-bible-now-a
http://www.holybible.com/resources/names_of_lord.htm
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Names-of-God/
http://christiananswers.net/dictionary/namesofgod.html
http://www.searchingthescriptures.net/main_pages/answering_cults
http://www.jesusislord.org/names/the_names_of_God.htm
http://www.allaboutgod.com/names-of-god.htm
http://cms.intervarsity.org/studentsoul/item/names-of-god
http://www.jollynotes.com/the-names-of-god-and-meanings
http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2013/10/17/7-powerful-bib
http://www.whatchristianswanttoknow.com/21-amazing-bible-verses-about-god
http://www.pray-the-scriptures.com/prayingthenamesofgod/thename
http://www.ldolphin.org/names.html
http://www.openbible.info/topics/god_knows_your_name
http://www.openbible.info/topics/god_the_father
https://www.icr.org/nameofchrist
http://www.compellingtruth.org/names-of-God.html
http://www.theworkofgod.org/Library/Trinity/AbbaScrp.htm
http://www.thoughts-about-god.com/meditating/sg_gods_sufficiency.html

Hur kan Gud vara både en och tre?
https://www.youtube.com/watch?v=hnn7-sgpZ8s

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteus 28:19


Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
Johannes 14:26


Dr Myles Munroes predikan: Guds treenighet
https://www.youtube.com/watch?v=ZY6pIoHqbLM

"Treenigheten" predikan av Dr. Bob Utley
https://www.youtube.com/watch?v=2z7GJasKLfg

Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bibeln lär att det endast finns en Gud, ändå är han tre personer. Detta är svårt för oss att helt förstå.
Jag har hört en liknelse om treenigheten och vatten. Vatten kan anta flera olika former och skepnader med skillda egenskaper nämligen snö, is, ånga och vatten. Men det ändå samma beståndsdelar. Det är ändå alltid vatten.
http://www.creationtoday.org/about/statement-of-faith
http://christiananswers.net/q-eden/edn-t002.html
http://www.clarifyingchristianity.com/trinity.shtml
http://www.ewtn.com/library/theology/trinity.htm
http://www.amazingfacts.org/media-library/book/e/77/t/the-trinity.aspx
http://www.jesus.org/is-jesus-god/holy-trinity
http://carm.org/trinity
http://christian-oneness.org/about-God/chapter7.html
http://www.answering-islam.org/Trinity/trin3.html
http://www.bible-knowledge.com/trinity-god-jesus-holy-spirit
http://www.gospelway.com/god/persons_godhead.php
http://www.christianbiblereference.org/faq_trinity.htm
http://www.trusting-in-jesus.com/Trinity.html
http://carm.org/christian-doctrine
http://carm.org/what-trinity
http://apologeticsuk.blogspot.se/2012/01/trinity-defended.html
http://christmycovenant.com/?p=7811
http://reformedbaptistdaily.wordpress.com/tag/trinity/
http://www.arcapologetics.org/articles/article16.htm
 
 

Han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

För han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste. För det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.
Kolosserbrevet 1:13-20
 


Ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida 

Men han var tyst och svarade inget. Åter frågade översteprästen honom och sade till honom: »Är du Messias, den Högtlovades Son?» Jesus svarade: »Jag är det. Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma med himmelens skyar.»
Markus 14:61-62
 


På Guds högra sida


Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.
Markus 16:19 


Jag går bort till Fadern, ty Fadern är större än jag. 

Ni hörde att jag sade till er: 'Jag går bort, men jag kommer åter till er.' Om ni älskade mig, så skull ni ju glädjas över att jag går bort till Fadern, ty Fadern är större än jag. Och nu har jag sagt er det, innan det sker, på det att ni ska tro, när det har skett. Härefter talar jag inte mycket med er, ty denna världens furste kommer. I mig finnes inget som hör honom till; men detta sker, för att världen skall förstå att jag älskar Fadern och gör såsom Fadern har befallt mig. Stå upp, låt oss gå härifrån.»
Johannes 14:28-31 


Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning; 

Då sade kvinnan till honom: »Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, men I sägen att i Jerusalem den plats finnes, där man bör tillbedja.» Jesus sade till henne: »Tro mig, kvinna: den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som I ska tillbedja Fadern. Ni tillber det ni inte känner, vi tillber vad vi känner -- ty frälsningen kommer från judarna -- men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber måste tillbe i ande och sanning.» Kvinnan sade till honom: »Jag vet att Messias ska komma, han som ock kallas Kristus; när han kommer, ska han förkunna oss allt.» Jesus svarade henne: »Jag, som talar med dig, är den du nu nämnde.»
Johannes 4:19-26
 

Jag har kommit i min Faders namn 

Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig; kommer en annan i sitt eget namn, honom tar ni säkert emot.
Johannes 5:43
 

“Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt.” 

Arbeta inte för att få den mat som förgås, utan för att få den mat som består och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall ge er; för honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.» Då sade de till honom: »Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?» Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron på den han har sänt.» De sade till honom: »Vad för tecken gör du då? Låt oss se något tecken, så att vi kan tro dig. Vilken gärning utför du? Våra fäder fick äta manna i öknen, såsom det är skrivet: 'Han gav dem bröd från himmelen att äta.'» Då svarade Jesus dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det är inte Moses som har givit er brödet från himmelen, men det är min Fader som ger er det rätta brödet från himmelen. För Guds bröd är det bröd som kommer ner från himmelen och ger världen liv.» Då sade de till honom: »Herre, giv oss alltid det brödet.» Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han ska aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta. Men det är såsom jag har sagt er: även fast ni har sett mig, tror ni ändå inte. Allt vad min Fader ger mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut.
Johannes 6:27-40 


Om mig vittnar också Fadern, som har sänt mig 

Och om jag än dömer, så är min dom en rätt dom, ty jag är därvid icke ensam, utan med mig är han som har sänt mig. I er lag är ju också skrivet att vad två människor vittnar, det gäller såsom sant. Här är nu jag som vittnar om mig; om mig vittnar också Fadern, som har sänt mig. Då sade de till honom: »Var är då din Fader?» Jesus svarade: »I kännen varken mig eller min Fader. Om I känden mig, så känden I ock min Fader.»
Johannes 8:16-19
 

Jag har jag utgått från Gud

Jesus svarade dem: »Vore Gud er fader, så skulle ni ju älska mig, för jag har jag utgått från Gud, och från honom är jag kommen. Ja, jag har inte kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig.
Johannes 8:42
 

Han som har sänt mig är med mig.

Och han som har sänt mig är med mig; han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör vad honom behagar.»
Johannes 8:29 


Jag talar vad jag har sett hos min Fader 

Jag talar vad jag har sett hos min Fader; så gör också ni vad ni har hört av er fader.»
Johannes 8:38
 

Fader, förhärliga ditt namn.” 

Om någon vill tjäna mig, så ska han följa mig; och där jag är, där skall också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom. Nu är min själ i ångest; vad skall jag väl säga? Fader, fräls mig undan denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn.» Då kom en röst från himmelen: »Jag har redan förhärligat det, och jag ska ytterligare förhärliga det.»
Johannes 12:26-28 


Vad jag talar, det talar jag såsom Fadern har sagt mig.»

För jag har inte talat av mig själv, utan Fadern, som har sänt mig, han har sagt till mig vad jag ska säga, och vad jag ska tala. Och jag vet att hans bud är evigt liv; därför, vad jag talar, det talar jag såsom Fadern har sagt mig.»
Johannes 12:49-50 


Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. 

Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi ska komma till honom och bo hos honom. Den som inte älskar mig, han håller inte mina ord; och ändå är det ord som ni hör inte mitt, utan Faderns, som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag ännu är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
Johannes 14:23-26 


Den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan honom som har sänt mig.” 

Då satte han sig ned och kallade till sig de tolv och sade till dem: »Om någon vill vara den förste, så ska han vara den siste av alla och allas tjänare.» Och han tog ett barn och ställde det mitt ibland dem; sedan tog han det upp i famnen och sade till dem: »Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan honom som har sänt mig.»
Markus 9:35-37 


Då kom ett moln som övertäckte dem, och ur molnet kom en röst: »Detta är min älskade Son; lyssna på honom.» 

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem ensamma upp på ett högt berg, där de var ensamma. Och hans utseende förvandlades inför dem; och hans kläder blev glänsande och mycket vita, så att ingen valkare på jorden kan göra kläder så vita. Och för dem visade sig Elias jämte Moses, och dessa samtalade med Jesus. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: »Rabbi, här är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Moses och en åt Elias.» Han visste nämligen inte vad han skulle säga; så stor var deras förskräckelse. Då kom ett moln som övertäckte dem, och ur molnet kom en röst: »Detta är min älskade Son; lyssna på honom.» Och plötsligt märkte de, när de sågo sig omkring, att där icke mer fanns någon hos dem utom Jesus allena.
Markus 9:2-8
 

Jag skall be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare 

och jag skall be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, som för alltid ska vara hos er:
Johannes 14:16


Om den dagen och den stunden vet ingen något, inte änglarna i himmelen, inte ens Sonen - ingen utom Fadern.

Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte änglarna i himmelen, inte ens Sonen - ingen utom Fadern.
Markus 13:31-32

Nedan, om treenighetens mysterium.

Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. 

Men Jesus sade med hög röst: »Den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på honom som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig.
Johnnes 12:44-45
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!